လှုပ်ရှားမှူ

  (၁)    ပုလဲရောင်းချပွဲလှုပ်ရှားမှုဓါတ်ပုံများ

myanmarpearl-03

 

myanmarpearl-04

(၂)    3rd International Myanmar Pearl Auction(Hong Kong) February 25th to 27th 2015 ဓါတ်ပုံများ
(၃)    ၅၁ကြိမ်မြောက်ပုလဲရောင်းချပွဲဓါတ်ပုံများ

 5th International Myanmar Pearl Auction (Hong Kong)

pearl-01

Lot 001
Shape RD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1
Size 12 mm
Pcs 125
Momme 93.65
US$/Pcs 228
US$/Mom 304
Reserve US$ 28500

 

pearl-02

Lot 002
Shape RD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 15 mm
Pcs 112
Momme 155.70
US$/Pcs 570
US$/Mom 410
Reserve US$ 63800

 

pearl-03

Lot 003
Shape RD
Colour G
Luster AA/A
Surface 2
Size 13 mm
Pcs 143
Momme 133.20
US$/Pcs 280
US$/Mom 300
Reserve US$ 40000

 

pearl-04

Lot 004
Shape RD
Colour G
Luster AA/A
Surface 3+
Size 14 mm
Pcs 126
Momme 144.50
US$/Pcs 325
US$/Mom 284
Reserve US$ 41000

 

pearl-05

Lot 005
Shape RD
Colour G
Luster A
Surface 1
Size 12-13 mm
Pcs 54
Momme 49.80
US$/Pcs 352
US$/Mom 382
Reserve US$ 19000

 

pearl-06

Lot 006
Shape RD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1
Size 12 mm
Pcs 240
Momme 178.50
US$/Pcs 133
US$/Mom 179
Reserve US$ 32000

 

pearl-07

Lot 007
Shape RD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 3+
Size 13 mm
Pcs 301
Momme 279.65
US$/Pcs 121
US$/Mom 130
Reserve US$ 36400

 

pearl-08

Lot 008
Shape RD
Colour LG
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 14-15 mm
Pcs 106
Momme 146.10
US$/Pcs 370
US$/Mom 268
Reserve US$ 39200

 

pearl-09

Lot 009
Shape RD
Colour LG
Luster A
Surface 2
Size 12 mm
Pcs 359
Momme 266.60
US$/Pcs 103
US$/Mom 138
Reserve US$ 36900

 

pearl-10

Lot 010
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 15-16 mm
Pcs 70
Momme 101.90
US$/Pcs 294
US$/Mom 202
Reserve US$ 20600

 

pearl-11

Lot 011
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 2/3+
Size 14 mm
Pcs 113
Momme 130.25
US$/Pcs 159
US$/Mom 138
Reserve US$ 18000

 

pearl-12

Lot 012
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 3+
Size 11 mm
Pcs 236
Momme 138.85
US$/Pcs 39
US$/Mom 66
Reserve US$ 9100

 

pearl-13

Lot 013
Shape RD
Colour Y
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 15 mm
Pcs 73
Momme 101.05
US$/Pcs 274
US$/Mom 198
Reserve US$ 20000

 

pearl-14

Lot 014
Shape RD
Colour Y
Luster A
Surface 2
Size 13 mm
Pcs 100
Momme 93.85
US$/Pcs 116
US$/Mom 124
Reserve US$ 11600

 

pearl-15

Lot 015
Shape RD
Colour Y
Luster A
Surface 3+
Size 12-13 mm
Pcs 163
Momme 152.45
US$/Pcs 88
US$/Mom 94
Reserve US$ 14300

 

pearl-16

Lot 016
Shape RD
Colour O
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 10-11 mm
Pcs 477
Momme 278.65
US$/Pcs 39
US$/Mom 67
Reserve US$ 18600

 

pearl-17

Lot 017
Shape RD
Colour O
Luster AA/A
Surface 2/3+
Size 13 mm
Pcs 203
Momme 189.30
US$/Pcs 78
US$/Mom 83
Reserve US$ 15800

 

pearl-18

Lot 018
Shape RD/NRD
Colour G
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 15-16 mm
Pcs 42
Momme 60.95
US$/Pcs 338
US$/Mom 233
Reserve US$ 14200

 

pearl-19

Lot 019
Shape RD/NRD
Colour G
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 12 mm
Pcs 163
Momme 121.30
US$/Pcs 81
US$/Mom 109
Reserve US$ 13200

 

pearl-20

Lot 020
Shape RD/NRD
Colour LG
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 14 mm
Pcs 149
Momme 170.80
US$/Pcs 121
US$/Mom 106
Reserve US$ 18100

 

pearl-21

Lot 021
Shape RD/NRD
Colour Y
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 9-11 mm
Pcs 340
Momme 177.30
US$/Pcs 26
US$/Mom 51
Reserve US$ 9000

 

pearl-22

Lot 022
Shape RD/NRD
Colour O
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 13-16 mm
Pcs 261
Momme 273.95
US$/Pcs 66
US$/Mom 63
Reserve US$ 17300

 

pearl-23

Lot 023
Shape NRD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 13 mm
Pcs 84
Momme 78.35
US$/Pcs 238
US$/Mom 255
Reserve US$ 20000

 

pearl-24

Lot 024
Shape NRD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 15 mm
Pcs 86
Momme 119.75
US$/Pcs 407
US$/Mom 292
Reserve US$ 35000

 

pearl-25

Lot 025
Shape NRD
Colour G
Luster A
Surface 3+
Size 14 mm
Pcs 93
Momme 106.20
US$/Pcs 233
US$/Mom 204
Reserve US$ 21700

 

pearl-26

Lot 026
Shape NRD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 13 mm
Pcs 154
Momme 144.05
US$/Pcs 143
US$/Mom 153
Reserve US$ 22000

 

pearl-27

Lot 027
Shape NRD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 9-10 mm
Pcs 513
Momme 216.55
US$/Pcs 27
US$/Mom 65
Reserve US$ 14000

 

pearl-28

Lot 028
Shape NRD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 3+
Size 13 mm
Pcs 140
Momme 129.45
US$/Pcs 85
US$/Mom 92
Reserve US$ 11900

 

pearl-29

Lot 029
Shape NRD
Colour LG
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 15-16 mm
Pcs 142
Momme 205.25
US$/Pcs 261
US$/Mom 180
Reserve US$ 37000

 

pearl-30

Lot 030
Shape NRD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 12 mm
Pcs 219
Momme 160.95
US$/Pcs 56
US$/Mom 76
Reserve US$ 12200

 

pearl-31

Lot 031
Shape NRD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 3+
Size 13 mm
Pcs 194
Momme 180.10
US$/Pcs 62
US$/Mom 67
Reserve US$ 12100

 

pearl-32

Lot 032
Shape NRD
Colour O
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 14 mm
Pcs 145
Momme 164.45
US$/Pcs 91
US$/Mom 80
Reserve US$ 13200

 

pearl-33

Lot 033
Shape DP/OV
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 12 mm
Pcs 254
Momme 191.95
US$/Pcs 81
US$/Mom 108
Reserve US$ 20700

 

pearl-34

Lot 034
Shape DP/OV
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 9-15 mm
Pcs 352
Momme 195.95
US$/Pcs 46
US$/Mom 83
Reserve US$ 16300

 

pearl-35

Lot 035
Shape DP/OV
Colour G
Luster AA/A
Surface 3+
Size 12 mm
Pcs 286
Momme 218.00
US$/Pcs 57
US$/Mom 75
Reserve US$ 16300

 

pearl-36

Lot 036
Shape DP/OV
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 9-15 mm
Pcs 352
Momme 195.95
US$/Pcs 46
US$/Mom 83
Reserve US$ 16300

 

pearl-37

Lot 037
Shape DP/OV
Colour G
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 12-13 mm
Pcs 296
Momme 249.10
US$/Pcs 62
US$/Mom 74
Reserve US$ 18400

 

pearl-38

Lot 038
Shape DP/OV
Colour G/LG
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 9-15 mm
Pcs 337
Momme 202.00
US$/Pcs 30
US$/Mom 50
Reserve US$ 10000

 

pearl-39

Lot 039
Shape DP/OV
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 9-10 mm
Pcs 1107
Momme 471.65
US$/Pcs 16
US$/Mom 38
Reserve US$ 17700

 

pearl-40

Lot 040
Shape DP/OV
Colour LG
Luster A
Surface 1/2
Size 12-13 mm
Pcs 299
Momme 279.20
US$/Pcs 75
US$/Mom 81
Reserve US$ 22500

 

pearl-41

Lot 041
Shape DP/OV
Colour LG
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 9-14 mm
Pcs 436
Momme 235.05
US$/Pcs 25
US$/Mom 46
Reserve US$ 10900

 

pearl-42

Lot 042
Shape DP/OV
Colour LG
Luster A
Surface 3+
Size 12 mm
Pcs 657
Momme 503.40
US$/Pcs 35
US$/Mom 45
Reserve US$ 22700

 

pearl-43

Lot 043
Shape DP/OV
Colour LG
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 12 mm
Pcs 382
Momme 295.40
US$/Pcs 33
US$/Mom 42
Reserve US$ 12500

 

pearl-44

Lot 044
Shape DP/OV
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 14 mm
Pcs 155
Momme 179.50
US$/Pcs 93
US$/Mom 80
Reserve US$ 14400

 

pearl-45

Lot 045
Shape DP/OV
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 9-11 mm
Pcs 842
Momme 466.95
US$/Pcs 20
US$/Mom 36
Reserve US$ 16800

 

pearl-46

Lot 046
Shape DP/OV
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 11-12 mm
Pcs 296
Momme 221.35
US$/Pcs 41
US$/Mom 55
Reserve US$ 12200

 

pearl-47

Lot 047
Shape DP/OV
Colour Y
Luster A
Surface 3+
Size 14 mm
Pcs 188
Momme 216.20
US$/Pcs 68
US$/Mom 59
Reserve US$ 12700

 

pearl-48

Lot 048
Shape DP/OV
Colour O
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 12 mm
Pcs 320
Momme 245.05
US$/Pcs 32
US$/Mom 42
Reserve US$ 10300

 

pearl-49

Lot 049
Shape DP/OV
Colour O
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 10-11 mm
Pcs 795
Momme 484.30
US$/Pcs 18
US$/Mom 30
Reserve US$ 14300

 

pearl-50

Lot 050
Shape DP/BQ/CR
Colour G/LG/Y
Luster B
Surface 2/3+
Size 17-18 mm
Pcs 22
Momme 45.05
US$/Pcs 227
US$/Mom 111
Reserve US$ 5000

 

pearl-51

Lot 051
Shape RD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1
Size 11 mm
Pcs 87
Momme 50.05
US$/Pcs 148
US$/Mom 258
Reserve US$ 12900

 

pearl-52

Lot 052
Shape RD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 14 mm
Pcs 40
Momme 46.40
US$/Pcs 548
US$/Mom 472
Reserve US$ 21900

 

pearl-53

Lot 053
Shape RD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 9-10 mm
Pcs 121
Momme 50.85
US$/Pcs 99
US$/Mom 236
Reserve US$ 12000

 

pearl-54

Lot 054
Shape RD
Colour G
Luster AA/A
Surface 2/3+
Size 12 mm
Pcs 192
Momme 143.50
US$/Pcs 156
US$/Mom 209
Reserve US$ 30000

 

pearl-55

Lot 055
Shape RD
Colour G
Luster AA/A
Surface 3+
Size 13 mm
Pcs 199
Momme 184.05
US$/Pcs 211
US$/Mom 228
Reserve US$ 42000

 

pearl-56

Lot 056
Shape RD
Colour G
Luster A
Surface 2
Size 14-15 mm
Pcs 36
Momme 49.10
US$/Pcs 611
US$/Mom 448
Reserve US$ 22000

 

pearl-57

Lot 057
Shape RD
Colour G
Luster A
Surface 3+
Size 14 mm
Pcs 54
Momme 60.65
US$/Pcs 311
US$/Mom 277
Reserve US$ 16800

 

pearl-58

Lot 058
Shape RD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 14-15 mm
Pcs 51
Momme 69.05
US$/Pcs 314
US$/Mom 232
Reserve US$ 16000

 

pearl-59

Lot 059
Shape RD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 15-16 mm
Pcs 36
Momme 57.45
US$/Pcs 556
US$/Mom 348
Reserve US$ 20000

 

pearl-60

Lot 060
Shape RD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 9-10 mm
Pcs 323
Momme 136.75
US$/Pcs 46
US$/Mom 110
Reserve US$ 15000

 

pearl-61

Lot 061
Shape RD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 2
Size 13 mm
Pcs 217
Momme 201.30
US$/Pcs 163
US$/Mom 176
Reserve US$ 35400

 

pearl-62

Lot 062
Shape RD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 3+
Size 12 mm
Pcs 229
Momme 171.45
US$/Pcs 77
US$/Mom 103
Reserve US$ 17700

 

pearl-63

Lot 063
Shape RD
Colour LG
Luster A
Surface 2
Size 14 mm
Pcs 79
Momme 89.95
US$/Pcs 243
US$/Mom 213
Reserve US$ 19200

 

pearl-64

Lot 064
Shape RD
Colour LG
Luster A
Surface 3+
Size 14 mm
Pcs 117
Momme 133.65
US$/Pcs 179
US$/Mom 157
Reserve US$ 21000

 

pearl-65

Lot 065
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1
Size 12 mm
Pcs 177
Momme 131.10
US$/Pcs 95
US$/Mom 128
Reserve US$ 16800

 

pearl-66

Lot 066
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1
Size 11 mm
Pcs 326
Momme 189.30
US$/Pcs 63
US$/Mom 108
Reserve US$ 20500

 

pearl-67

Lot 067
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 10 mm
Pcs 686
Momme 306.95
US$/Pcs 36
US$/Mom 81
Reserve US$ 25000

 

pearl-68

Lot 068
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 2
Size 13 mm
Pcs 265
Momme 245.10
US$/Pcs 116
US$/Mom 126
Reserve US$ 30800

 

pearl-69

Lot 069
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 2
Size 12 mm
Pcs 247
Momme 182.80
US$/Pcs 76
US$/Mom 102
Reserve US$ 18700

 

pearl-70

Lot 070
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 3+
Size 13 mm
Pcs 165
Momme 152.35
US$/Pcs 87
US$/Mom 95
Reserve US$ 14400

 

pearl-71

Lot 071
Shape RD
Colour Y
Luster A
Surface 1
Size 13 mm
Pcs 126
Momme 117.85
US$/Pcs 145
US$/Mom 155
Reserve US$ 18300

 

pearl-72

Lot 072
Shape RD
Colour Y
Luster A
Surface 2
Size 14 mm
Pcs 124
Momme 142.45
US$/Pcs 178
US$/Mom 155
Reserve US$ 22100

 

pearl-73

Lot 073
Shape RD
Colour Y
Luster A
Surface 2/3+
Size 12 mm
Pcs 377
Momme 277.75
US$/Pcs 72
US$/Mom 98
Reserve US$ 27100

 

pearl-74

Lot 074
Shape RD
Colour O
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 12 mm
Pcs 211
Momme 155.70
US$/Pcs 75
US$/Mom 102
Reserve US$ 15900

 

pearl-75

Lot 075
Shape RD
Colour O
Luster AA/A
Surface 2
Size 13 mm
Pcs 134
Momme 124.10
US$/Pcs 110
US$/Mom 119
Reserve US$ 14800

 

pearl-76

Lot 076
Shape RD
Colour O
Luster AA/A
Surface 3+
Size 12 mm
Pcs 266
Momme 198.80
US$/Pcs 46
US$/Mom 61
Reserve US$ 12200

 

pearl-77

Lot 077
Shape RD/NRD
Colour G
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 14 mm
Pcs 105
Momme 120.55
US$/Pcs 212
US$/Mom 185
Reserve US$ 22300

 

pearl-78

Lot 078
Shape RD/NRD
Colour G
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 9-11 mm
Pcs 317
Momme 170.35
US$/Pcs 51
US$/Mom 95
Reserve US$ 16100

 

pearl-79

Lot 079
Shape RD/NRD
Colour LG
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 13 mm
Pcs 330
Momme 307.05
US$/Pcs 82
US$/Mom 88
Reserve US$ 27100

 

pearl-80

Lot 080
Shape RD/NRD
Colour LG
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 9-11 mm
Pcs 534
Momme 276.10
US$/Pcs 28
US$/Mom 55
Reserve US$ 15100

 

pearl-81

Lot 081
Shape RD/NRD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 9-10 mm
Pcs 544
Momme 208.95
US$/Pcs 20
US$/Mom 53
Reserve US$ 11000

 

pearl-82

Lot 082
Shape RD/NRD
Colour Y
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 14 mm
Pcs 138
Momme 157.80
US$/Pcs 103
US$/Mom 90
Reserve US$ 14200

 

pearl-83

Lot 083
Shape RD/NRD
Colour Y
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 13 mm
Pcs 260
Momme 245.40
US$/Pcs 69
US$/Mom 73
Reserve US$ 18000

 

pearl-84

Lot 084
Shape RD/NRD
Colour O
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 9-10 mm
Pcs 790
Momme 340.20
US$/Pcs 21
US$/Mom 48
Reserve US$ 16400

 

pearl-85

Lot 085
Shape RD/NRD
Colour O
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 9-12 mm
Pcs 549
Momme 326.45
US$/Pcs 24
US$/Mom 40
Reserve US$ 13200

 

pearl-86

Lot 086
Shape NRD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 12 mm
Pcs 113
Momme 82.75
US$/Pcs 148
US$/Mom 202
Reserve US$ 16700

 

pearl-87

Lot 087
Shape NRD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 9-10 mm
Pcs 326
Momme 135.90
US$/Pcs 46
US$/Mom 110
Reserve US$ 15000

 

pearl-88

Lot 088
Shape NRD
Colour G
Luster AA/A
Surface 2/3+
Size 12 mm
Pcs 202
Momme 152.10
US$/Pcs 115
US$/Mom 153
Reserve US$ 23300

 

pearl-89

Lot 089
Shape NRD
Colour G
Luster AA/A
Surface 2/3+
Size 11 mm
Pcs 233
Momme 137.20
US$/Pcs 74
US$/Mom 125
Reserve US$ 17200

 

pearl-90

Lot 090
Shape NRD
Colour G
Luster A
Surface 3+
Size 13 mm
Pcs 113
Momme 105.90
US$/Pcs 139
US$/Mom 148
Reserve US$ 15700

 

pearl-91

Lot 091
Shape NRD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 12 mm
Pcs 295
Momme 215.50
US$/Pcs 75
US$/Mom 102
Reserve US$ 22000

 

pearl-92

Lot 092
Shape NRD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 2/3+
Size 13 mm
Pcs 151
Momme 139.85
US$/Pcs 92
US$/Mom 99
Reserve US$ 13900

 

pearl-93

Lot 093
Shape NRD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 3+
Size 12 mm
Pcs 434
Momme 323.25
US$/Pcs 58
US$/Mom 78
Reserve US$ 25200

 

pearl-94

Lot 094
Shape NRD
Colour LG
Luster A
Surface 2/3+
Size 15 mm
Pcs 54
Momme 75.35
US$/Pcs 222
US$/Mom 159
Reserve US$ 12000

 

pearl-95

Lot 095
Shape NRD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 10-11 mm
Pcs 415
Momme 242.25
US$/Pcs 32
US$/Mom 54
Reserve US$ 13100

 

pearl-96

Lot 096
Shape NRD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 3+
Size 11-12 mm
Pcs 358
Momme 266.05
US$/Pcs 40
US$/Mom 54
Reserve US$ 14300

 

pearl-97

Lot 097
Shape NRD
Colour Y
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 16 mm
Pcs 34
Momme 56.30
US$/Pcs 324
US$/Mom 195
Reserve US$ 11000

 

pearl-98

Lot 098
Shape NRD
Colour Y
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 14-15 mm
Pcs 139
Momme 190.15
US$/Pcs 166
US$/Mom 121
Reserve US$ 23100

 

pearl-99

Lot 099
Shape NRD
Colour O
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 13 mm
Pcs 185
Momme 172.10
US$/Pcs 57
US$/Mom 61
Reserve US$ 10500

 

pearl-100

Lot 100
Shape NRD
Colour O
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 10-11 mm
Pcs 442
Momme 256.40
US$/Pcs 26
US$/Mom 45
Reserve US$ 11600

 

pearl-101

Lot 101
Shape MIX
Colour G/LG/Y
Luster A/B
Surface 1/2/3+
Size 18 mm
Pcs 29
Momme 55.45
US$/Pcs 420
US$/Mom 189
Reserve US$ 10500

 

pearl-102

Lot 102
Shape DO/OV
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 11 mm
Pcs 407
Momme 247.20
US$/Pcs 56
US$/Mom 91
Reserve US$ 22600

 

pearl-103

Lot 103
Shape DO/OV
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 9-10 mm
Pcs 705
Momme 312.00
US$/Pcs 30
US$/Mom 67
Reserve US$ 20900

 

pearl-104

Lot 104
Shape DO/OV
Colour G
Luster AA/A
Surface 3+
Size 10-11 mm
Pcs 385
Momme 230.45
US$/Pcs 39
US$/Mom 65
Reserve US$ 15000

 

pearl-105

Lot 105
Shape DO/OV
Colour G
Luster A
Surface 2
Size 12-13 mm
Pcs 138
Momme 130.70
US$/Pcs 117
US$/Mom 123
Reserve US$ 16100

 

pearl-106

Lot 106
Shape DO/OV
Colour G
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 9-11 mm
Pcs 375
Momme 209.05
US$/Pcs 31
US$/Mom 55
Reserve US$ 11600

 

pearl-107

Lot 107
Shape DO/OV
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 12 mm
Pcs 246
Momme 186.00
US$/Pcs 50
US$/Mom 66
Reserve US$ 12300

 

pearl-108

Lot 108
Shape DO/OV
Colour LG
Luster AA/A
Surface 3+
Size 13-14 mm
Pcs 227
Momme 262.55
US$/Pcs 81
US$/Mom 70
Reserve US$ 18500

 

pearl-109

Lot 109
Shape DO/OV
Colour LG
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 16 mm
Pcs 60
Momme 97.60
US$/Pcs 208
US$/Mom 128
Reserve US$ 12500

 

pearl-110

Lot 110
Shape DO/OV
Colour G
Luster AA/A
Surface 2
Size 12 mm
Pcs 324
Momme 246.45
US$/Pcs 46
US$/Mom 61
Reserve US$ 15000

 

pearl-111

Lot 111
Shape DO/OV
Colour LG
Luster A
Surface 3+
Size 10-11 mm
Pcs 572
Momme 345.55
US$/Pcs 23
US$/Mom 38
Reserve US$ 13300

 

pearl-112

Lot 112
Shape DO/OV
Colour LG
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 15-16 mm
Pcs 101
Momme 147.05
US$/Pcs 129
US$/Mom 88
Reserve US$ 13000

 

pearl-113

Lot 113
Shape DO/OV
Colour LG
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 14 mm
Pcs 170
Momme 199.35
US$/Pcs 71
US$/Mom 60
Reserve US$ 12000

 

pearl-114

Lot 114
Shape DO/OV
Colour LG
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 9-11 mm
Pcs 633
Momme 344.05
US$/Pcs 17
US$/Mom 32
Reserve US$ 11000

 

pearl-115

Lot 115
Shape DO/OV
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 11 mm
Pcs 332
Momme 196.95
US$/Pcs 24
US$/Mom 41
Reserve US$ 8000

 

pearl-116

Lot 116
Shape DO/OV
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 9-10 mm
Pcs 629
Momme 254.25
US$/Pcs 13
US$/Mom 31
Reserve US$ 8000

 

pearl-117

Lot 117
Shape DO/OV
Colour Y
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 15-16 mm
Pcs 84
Momme 138.10
US$/Pcs 165
US$/Mom 101
Reserve US$ 13900

 

pearl-118

Lot 118
Shape DO/OV
Colour Y
Luster A
Surface 3+
Size 12-13 mm
Pcs 596
Momme 557.00
US$/Pcs 43
US$/Mom 46
Reserve US$ 25800

 

pearl-119

Lot 119
Shape DO/OV
Colour O
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 14 mm
Pcs 154
Momme 178.20
US$/Pcs 75
US$/Mom 65
Reserve US$ 11600

 

pearl-120

Lot 120
Shape DO/OV
Colour O
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 15-16 mm
Pcs 193
Momme 278.30
US$/Pcs 97
US$/Mom 67
Reserve US$ 18700

 

pearl-121

Lot 121
Shape DO/OV
Colour O
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 12-15 mm
Pcs 219
Momme 170.05
US$/Pcs 30
US$/Mom 38
Reserve US$ 6500

 

pearl-122

Lot 122
Shape DO/OV
Colour O
Luster A
Surface 3+
Size 11-12 mm
Pcs 610
Momme 470.00
US$/Pcs 24
US$/Mom 31
Reserve US$ 14500

 

pearl-123

Lot 123
Shape DO/OV
Colour O
Luster A
Surface 3+
Size 14 mm
Pcs 218
Momme 250.70
US$/Pcs 53
US$/Mom 46
Reserve US$ 11600

 

pearl-124

Lot 124
Shape BU
Colour G
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 11-16 mm
Pcs 117
Momme 103.40
US$/Pcs 94
US$/Mom 106
Reserve US$ 11000

 

pearl-125

Lot 125
Shape RD
Colour G
Luster AA/A
Surface 2
Size 14 mm
Pcs 72
Momme 81.30
US$/Pcs 431
US$/Mom 381
Reserve US$ 31000

 

pearl-126

Lot 126
Shape RD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 11 mm
Pcs 185
Momme 107.30
US$/Pcs 112
US$/Mom 193
Reserve US$ 20700

 

pearl-127

Lot 127
Shape RD
Colour G
Luster A
Surface 1
Size 15 mm
Pcs 32
Momme 43.60
US$/Pcs 750
US$/Mom 550
Reserve US$ 24000

 

pearl-128

Lot 128
Shape RD
Colour G
Luster A
Surface 2
Size 12-13 mm
Pcs 102
Momme 93.85
US$/Pcs 272
US$/Mom 295
Reserve US$ 27700

 

pearl-129

Lot 129
Shape RD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1
Size 13 mm
Pcs 137
Momme 126.05
US$/Pcs 197
US$/Mom 214
Reserve US$ 27000

 

pearl-130

Lot 130
Shape RD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 11 mm
Pcs 499
Momme 292.30
US$/Pcs 70
US$/Mom 120
Reserve US$ 35000

 

pearl-131

Lot 131
Shape RD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 2
Size 12 mm
Pcs 301
Momme 225.10
US$/Pcs 106
US$/Mom 142
Reserve US$ 32000

 

pearl-132

Lot 132
Shape RD
Colour LG
Luster A
Surface 1
Size 13-14 mm
Pcs 69
Momme 78.20
US$/Pcs 304
US$/Mom 269
Reserve US$ 21000

 

pearl-133

Lot 133
Shape RD
Colour LG
Luster A
Surface 2/3+
Size 13 mm
Pcs 231
Momme 215.20
US$/Pcs 158
US$/Mom 169
Reserve US$ 36400

 

pearl-134

Lot 134
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1
Size 13 mm
Pcs 169
Momme 155.30
US$/Pcs 152
US$/Mom 165
Reserve US$ 25700

 

pearl-135

Lot 135
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 14 mm
Pcs 90
Momme 102.30
US$/Pcs 222
US$/Mom 196
Reserve US$ 20000

 

pearl-136

Lot 136
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 2
Size 15 mm
Pcs 66
Momme 91.35
US$/Pcs 259
US$/Mom 187
Reserve US$ 17100

 

pearl-137

Lot 137
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 2
Size 15 mm
Pcs 309
Momme 180.05
US$/Pcs 50
US$/Mom 86
Reserve US$ 15400

 

pearl-138

Lot 138
Shape RD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 3+
Size 12 mm
Pcs 391
Momme 291.95
US$/Pcs 56
US$/Mom 75
Reserve US$ 22000

 

pearl-139

Lot 139
Shape RD
Colour Y
Luster A
Surface 1
Size 11-12 mm
Pcs 194
Momme 143.90
US$/Pcs 93
US$/Mom 125
Reserve US$ 18000

 

pearl-140

Lot 140
Shape RD
Colour Y
Luster A
Surface 2
Size 13 mm
Pcs 200
Momme 186.35
US$/Pcs 115
US$/Mom 123
Reserve US$ 23000

 

pearl-141

Lot 141
Shape RD
Colour Y
Luster A
Surface 3+
Size 14 mm
Pcs 141
Momme 161.00
US$/Pcs 133
US$/Mom 117
Reserve US$ 18800

 

pearl-142

Lot 142
Shape RD
Colour O
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 14 mm
Pcs 120
Momme 137.30
US$/Pcs 132
US$/Mom 115
Reserve US$ 15800

 

pearl-143

Lot 143
Shape RD
Colour O
Luster AA/A
Surface 2/3+
Size 12 mm
Pcs 284
Momme 209.10
US$/Pcs 59
US$/Mom 80
Reserve US$ 16700

 

pearl-144

Lot 144
Shape RD/NRD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 16 mm
Pcs 39
Momme 64.60
US$/Pcs 769
US$/Mom 464
Reserve US$ 30000

 

pearl-145

Lot 145
Shape RD/NRD
Colour G
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 13 mm
Pcs 142
Momme 132.70
US$/Pcs 131
US$/Mom 140
Reserve US$ 18600

 

pearl-146

Lot 146
Shape RD/NRD
Colour LG
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 15-17 mm
Pcs 81
Momme 118.10
US$/Pcs 198
US$/Mom 135
Reserve US$ 16000

 

pearl-147

Lot 147
Shape RD/NRD
Colour LG
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 12 mm
Pcs 318
Momme 238.50
US$/Pcs 51
US$/Mom 68
Reserve US$ 16300

 

pearl-148

Lot 148
Shape RD/NRD
Colour Y
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 15-16 mm
Pcs 47
Momme 65.60
US$/Pcs 170
US$/Mom 122
Reserve US$ 8000

 

pearl-149

Lot 149
Shape RD
Colour Y
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 12 mm
Pcs 254
Momme 189.65
US$/Pcs 44
US$/Mom 59
Reserve US$ 11100

 

pearl-150

Lot 150
Shape RD
Colour O
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 14-16 mm
Pcs 87
Momme 120.20
US$/Pcs 184
US$/Mom 133
Reserve US$ 16000

 

pearl-151

Lot 151
Shape NRD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 14 mm
Pcs 84
Momme 96.30
US$/Pcs 300
US$/Mom 262
Reserve US$ 25200

 

pearl-152

Lot 152
Shape NRD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 11 mm
Pcs 196
Momme 113.50
US$/Pcs 95
US$/Mom 165
Reserve US$ 18700

 

pearl-153

Lot 153
Shape NRD
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 13 mm
Pcs 296
Momme 273.50
US$/Pcs 172
US$/Mom 186
Reserve US$ 50900

 

pearl-154

Lot 154
Shape NRD
Colour G
Luster AA/A
Surface 3+
Size 12 mm
Pcs 191
Momme 141.95
US$/Pcs 102
US$/Mom 137
Reserve US$ 19500

 

pearl-155

Lot 155
Shape NRD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 14 mm
Pcs 185
Momme 210.70
US$/Pcs 200
US$/Mom 176
Reserve US$ 37000

 

pearl-156

Lot 156
Shape NRD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 11 mm
Pcs 581
Momme 339.40
US$/Pcs 46
US$/Mom 78
Reserve US$ 26500

 

pearl-157

Lot 157
Shape RD
Colour LG
Luster AA/A
Surface 3+
Size 14 mm
Pcs 162
Momme 185.75
US$/Pcs 142
US$/Mom 124
Reserve US$ 23000

 

pearl-158

Lot 158
Shape NRD
Colour LG
Luster A
Surface 3+
Size 16 mm
Pcs 29
Momme 49.65
US$/Pcs 414
US$/Mom 242
Reserve US$ 12000

 

pearl-159

Lot 159
Shape NRD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 13-14 mm
Pcs 187
Momme 213.15
US$/Pcs 142
US$/Mom 124
Reserve US$ 26500

 

pearl-160

Lot 160
Shape NRD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 3+
Size 14 mm
Pcs 212
Momme 239.95
US$/Pcs 103
US$/Mom 91
Reserve US$ 21800

 

pearl-161

Lot 161
Shape NRD
Colour Y
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 13 mm
Pcs 171
Momme 158.55
US$/Pcs 96
US$/Mom 104
Reserve US$ 16500

 

pearl-162

Lot 162
Shape NRD
Colour Y
Luster AA/A
Surface 3+
Size 12-13 mm
Pcs 194
Momme 177.55
US$/Pcs 75
US$/Mom 82
Reserve US$ 14500

 

pearl-163

Lot 163
Shape NRD
Colour O
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 12 mm
Pcs 321
Momme 238.20
US$/Pcs 36
US$/Mom 49
Reserve US$ 11600

 

pearl-164

Lot 164
Shape DP/OV
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 13-14 mm
Pcs 105
Momme 119.05
US$/Pcs 186
US$/Mom 164
Reserve US$ 19500

 

pearl-165

Lot 165
Shape DP/OV
Colour G
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 14-15 mm
Pcs 94
Momme 126.65
US$/Pcs 219
US$/Mom 163
Reserve US$ 20600

 

pearl-166

Lot 166
Shape DP/OV
Colour G
Luster AA/A
Surface 3+
Size 14 mm
Pcs 142
Momme 163.20
US$/Pcs 134
US$/Mom 116
Reserve US$ 19000

 

pearl-167

Lot 168=7
Shape DP/OV
Colour G
Luster A/B
Surface 2/3+
Size 17 mm
Pcs 16
Momme 30.05
US$/Pcs 625
US$/Mom 333
Reserve US$ 10000

 

pearl-168

Lot 168
Shape DP/OV
Colour G
Luster A
Surface 3+
Size 12-13 mm
Pcs 277
Momme 212.15
US$/Pcs 87
US$/Mom 93
Reserve US$ 19800

 

pearl-169

Lot 169
Shape DP/OV
Colour G
Luster B
Surface 2/3+
Size 14-16 mm
Pcs 117
Momme 154.40
US$/Pcs 147
US$/Mom 111
Reserve US$ 17200

 

pearl-170

Lot 170
Shape DP/OV
Colour LG
Luster AA/A
Surface 1/2
Size 11 mm
Pcs 489
Momme 294.90
US$/Pcs 33
US$/Mom 55
Reserve US$ 16200

 

pearl-171

Lot 171
Shape DP/OV
Colour LG
Luster A
Surface 1/2
Size 14 mm
Pcs 166
Momme 191.05
US$/Pcs 111
US$/Mom 97
Reserve US$ 18500

 

pearl-172

Lot 172
Shape DP/OV
Colour LG
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 15 mm
Pcs 194
Momme 267.75
US$/Pcs 79
US$/Mom 57
Reserve US$ 15300

 

pearl-173

Lot 173
Shape DP/OV
Colour LG
Luster A
Surface 3+
Size 13 mm
Pcs 472
Momme 445.25
US$/Pcs 53
US$/Mom 56
Reserve US$ 25000

 

pearl-174

Lot 174
Shape DP/OV
Colour LG
Luster A/B
Surface 1/2/3+
Size 17 mm
Pcs 27
Momme 52.35
US$/Pcs 370
US$/Mom 191
Reserve US$ 10000

 

pearl-175

Lot 175
Shape DP/OV
Colour LG
Luster B
Surface 1/2/3+
Size 13 mm
Pcs 422
Momme 405.70
US$/Pcs 50
US$/Mom 52
Reserve US$ 21000

 

pearl-176

Lot 176
Shape DP/OV
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 15 mm
Pcs 175
Momme 239.5
US$/Pcs 113
US$/Mom 83
Reserve US$ 19800

 

pearl-177

Lot 177
Shape DP/OV
Colour Y
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 12-16 mm
Pcs 264
Momme 221.45
US$/Pcs 42
US$/Mom 50
Reserve US$ 11100

 

pearl-178

Lot 178
Shape DP/OV
Colour Y
Luster AA/A
Surface 3+
Size 12 mm
Pcs 419
Momme 318.70
US$/Pcs 29
US$/Mom 39
Reserve US$ 12300

 

pearl-179

Lot 179
Shape DP/OV
Colour Y
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 12-13 mm
Pcs 298
Momme 284.20
US$/Pcs 62
US$/Mom 65
Reserve US$ 18500

 

pearl-180

Lot 180
Shape DP/OV
Colour C
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 11-16 mm
Pcs 248
Momme 222.15
US$/Pcs 48
US$/Mom 53
Reserve US$ 11800

 

pearl-181

Lot 181
Shape DP/OV
Colour O
Luster AA/A
Surface 1/2/3+
Size 13 mm
Pcs 292
Momme 276.75
US$/Pcs 50
US$/Mom 53
Reserve US$ 14600

 

pearl-182

Lot 182
Shape DP/OV
Colour O
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 11 mm
Pcs 398
Momme 232.80
US$/Pcs 18
US$/Mom 30
Reserve US$ 7000

 

pearl-183

Lot 183
Shape DP/OV
Colour O
Luster A
Surface 3+
Size 13 mm
Pcs 546
Momme 516.70
US$/Pcs 36
US$/Mom 38
Reserve US$ 19400

 

pearl-184

Lot 184
Shape DP/OV/BU
Colour MIX
Luster A/B
Surface 1/2/3+
Size 16-17 mm
Pcs 42
Momme 80.50
US$/Pcs 226
US$/Mom 118
Reserve US$ 9500

 

pearl-185

Lot 185
Shape BU
Colour LG
Luster A
Surface 1/2/3+
Size 11-16 mm
Pcs 143
Momme 132.70
US$/Pcs 63
US$/Mom 68
Reserve US$ 9000

Myanmar Pearl