သတင်း

မုတ်ခွံရောရာများရောင်းချရန်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၂၀၁၇-၂၀၁၈) 

shell

 

(၁)    (၅၁)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ပုလဲရောင်းချရမှု
            သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ၊မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေး နှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ (၅၁)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲမှ ပုလဲရောင်းချပွဲကို (၂၄.၆.၂၀၁၄) ရက်နေ့မှ(၂၇.၆.၂၀၁၄) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ပုလဲရောင်းချပွဲတွင် ပုလဲအတွဲ (၃၄၂) တွဲ၊ ပုလဲလုံးရေ(၁၅၃,၂၅၁) လုံး၊ အလေးချိန် (၇၅,၇၁၀.၈၀) မိုမီ တင်ပြရောင်းချခဲ့ရာပုလဲအတွဲ (၃၁၉) တွဲ၊ ပုလဲလုံးရေ (၁၄၉,၁၂၉) လုံး၊အလေးချိန် (၇၃,၄၉၃.၇၀) မိုမီရောင်းချခဲ့ရပါသည်။

  (၂)    3rd International Myanmar Pearl Auction(Hong Kong) February 25th to 27th 2015"

myanmarpearl-02

 

(၃)    (၃၃)ကြိမ်မြောက်ပြည်တွင်းပုလဲရောင်းချပွဲ ပုလဲရောင်းချရမှု  
      
    သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ (၃၃)ကြိမ်မြောက်ပြည်တွင်း ပုလဲရောင်းချပွဲတွင်  ပုလဲအတွဲ(၃၆၀)တွဲ၊     ပုလဲလုံးရေ (၁၂၀,၃၃၅)လုံး၊    အလေးချိန် (၆၂,၈၅၈.၆၅) မိုမီ     တင်ပြခဲ့ရာ  ပုလဲအတွဲ(၃၅၈) တွဲ၊ ပုလဲလုံးရေ (၁၁၉,၇၉၃)လုံး၊  အလေးချိန် (၆၂,၅၂၉.၄၀)မိုမီ     ရောင်းချခဲ့     ရပါသည်။

sale-pearl-details

  (၁)    (၅၁)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ပုလဲရောင်းချရမှု
            သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ၊မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေး နှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ (၅၁)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲမှ ပုလဲရောင်းချပွဲကို (၂၄.၆.၂၀၁၄) ရက်နေ့မှ(၂၇.၆.၂၀၁၄) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ပုလဲရောင်းချပွဲတွင် ပုလဲအတွဲ (၃၄၂) တွဲ၊ ပုလဲလုံးရေ(၁၅၃,၂၅၁) လုံး၊ အလေးချိန် (၇၅,၇၁၀.၈၀) မိုမီ တင်ပြရောင်းချခဲ့ရာပုလဲအတွဲ (၃၁၉) တွဲ၊ ပုလဲလုံးရေ (၁၄၉,၁၂၉) လုံး၊အလေးချိန် (၇၃,၄၉၃.၇၀) မိုမီရောင်းချခဲ့ရပါသည်။

  (၂)    3rd International Myanmar Pearl Auction(Hong Kong) February 25th to 27th 2015"

myanmarpearl-02

 

(၃)    (၃၃)ကြိမ်မြောက်ပြည်တွင်းပုလဲရောင်းချပွဲ ပုလဲရောင်းချရမှု  
      
    သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ပုလဲထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ (၃၃)ကြိမ်မြောက်ပြည်တွင်း ပုလဲရောင်းချပွဲတွင်  ပုလဲအတွဲ(၃၆၀)တွဲ၊     ပုလဲလုံးရေ (၁၂၀,၃၃၅)လုံး၊    အလေးချိန် (၆၂,၈၅၈.၆၅) မိုမီ     တင်ပြခဲ့ရာ  ပုလဲအတွဲ(၃၅၈) တွဲ၊ ပုလဲလုံးရေ (၁၁၉,၇၉၃)လုံး၊  အလေးချိန် (၆၂,၅၂၉.၄၀)မိုမီ     ရောင်းချခဲ့     ရပါသည်။

sale-pearl-details

Myanmar Pearl